Професия Сътрудник в малък и среден бизнес

Курсът за Сътрудник в малък и среден бизнес е предназначен за хора, които искат да развият уменията си за управление и подкрепа на малки и средни предприятия. Програмата предоставя знания и практически умения в области като администрация, финанси, маркетинг и управление на човешките ресурси, които са необходими за ефективното функциониране на малки и средни бизнеси.

Професия Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050, втора степен на професионална квалификация

Присъствено

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за всеки, независимо от предишния му опит. По време на обучението ще научите всичко, от което имате нужда за да стартирате своята нова кариера в Бизнес средите.

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението за Сътрудник в малък и среден бизнес и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Курсът предоставя солидна основа за кариерно развитие в малкия и средния бизнес. Успешните участници могат да продължат към роли като бизнес мениджъри, маркетинг специалисти, финансови анализатори или консултанти. Някои могат да стартират собствен бизнес, използвайки придобитите знания и умения.

Курсът за Сътрудник в малък и среден бизнес предоставя необходимите знания и умения за успешна кариера в управлението на малки и средни предприятия. С този курс участниците ще бъдат подготвени да се справят с разнообразните предизвикателства в бизнеса и да допринесат за устойчивото развитие и растеж на своите компании.

 

Умения, които ще придобиете

 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник
 • Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си
 • Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език
 •  Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие
 • Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език
 • Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика, ползва електронна поща и интернет.
 •  Познава правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България
 • Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт
 • Умее да работи с картотеки, дневници и документи
 • Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата
 • Умее да прилага основни методи за проучване на пазара
 • Познава основни видове реклама и различни средства за осъществяване на реклама
 • Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер и компютърна презентация
 • Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги
 • Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали)
 • Познава основните механизми на счетоводната отчетност
 • Умее да попълва първични счетоводни документи
 • Умее да изработва опростен бюджет на малко предприятие (разпределяне на финансовите ресурси по приоритети) и  още

Цялостната програма и подробности за професията можете да видите тук.

 

 

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване