Професия Оперативен счетоводител

Счетоводителите играят ключова роля във финансовото управление на организации, отговаряйки за воденето на финансовите записи, подготовката на финансови отчети и спазването на счетоводните стандарти. Те осигуряват точна финансова информация, която помага на управленския екип и външни инвеститори да вземат информирани решения.

Оперативен счетоводител, код 344030, Оперативно счетоводство, трета степен на професионална квалификация

Онлайн

Трябва ли да имам предишен опит?

За да се обучите в професия “ Оперативен счетоводител “ не е нужно да имате предишен опит в сферата. Нужно е единствено да имате желание да се учите и да участвате активно в процеса на обучение.

 

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Професията на счетоводител предлага значителни възможности за професионално развитие и успех във финансовата област. С правилното образование, умения и опит, счетоводителите играят критична роля във финансовото управление на организации и подпомагат в постигането на финансова стабилност и растеж.

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. Оперативният счетоводител може да получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки, да получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки, да закупува и продава валутни парични средства.

Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансовосчетоводната дейност в предприятието.

 

Умения, които ще придобиете

  • Водене на финансови записи: Регистриране и контрол на финансовите транзакции на организацията.
  • Подготовка на финансови отчети: Създаване на месечни, квартални и годишни финансови отчети за управителния екип и външни заинтересовани страни.
  • Обработка на данни: Анализиране на финансовата информация и предоставяне на анализи и прогнози за бъдещи финансови резултати.
  • Спазване на регулации: Осигуряване, че всички дейности са в съответствие с местните и международните счетоводни стандарти и регулации.
  • Консултации и съвети: Предоставяне на финансови съвети и подкрепа на управителския екип за стратегическо планиране и вземане на решения и още много

Цялата програма можете да видите тук.

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване