Професия Офис – мениджър

Курсът за Сътрудник в малък и среден бизнес е предназначен за хора, които искат да развият уменията си за управление и подкрепа на малки и средни предприятия. Програмата предоставя знания и практически умения в области като администрация, финанси, маркетинг и управление на човешките ресурси, които са необходими за ефективното функциониране на малки и средни бизнеси.

Курсът предоставя солидна основа за кариерно развитие в малкия и средния бизнес. Успешните участници могат да продължат към роли като бизнес мениджъри, маркетинг специалисти, финансови анализатори или консултанти. Някои могат да стартират собствен бизнес, използвайки придобитите знания и умения.

Офис – мениджър, код 3460101, Бизнес администрация, втора степен на професионална квалификация

Присъствено

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за всеки, независимо от предишния му опит. По време на обучението ще научите всичко, от което имате нужда за да стартирате своята нова кариера в Бизнес средите.

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението за Сътрудник в бизнес – услуги и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Офис мениджърът извършва трудовата си дейност в организации от всички
сфери на икономиката, като спазва всички законови и нормативни актове, касаещи
конкретната дейност. Офис мениджърът обработва информационните потоци,
координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в
организацията или офиса. Работи и подпомага в административно отношение всички
отдели в организацията.

Офис мениджърът координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и
организацията (писма, електронна поща и други документи), като спазва приетите
стандарти; осъществява електронна бизнес кореспонденция, участва във
видеоконференции и уебинари; предава и получава информация по телефон,
електронна поща и интернет платформи; прави копия; поддържа деловодството в
изряден и удобен за употреба вид и води архив.

Офис мениджърът планира и организира своята дейност в съответствие с планграфика, проявява инициативност за подобряване на организацията и ефективността
на работата в офиса. Своевременно отговаря на телефонните обаждания, дава точна и
изчерпателна информация по поставените въпроси или насочва разговора към
съответния отдел или специалист.

Умения, които ще придобиете

• Планира процеса на работата си
• Съставя график на работните си задачи
• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с
професията
• Обосновава необходимостта от промени в организацията на работата
• Разработва план-график по предварително зададени указания от прекия
ръководител за провеждане на делови срещи
• Прилага системен подход в процеса на работата си
• Определя потребностите от обучение, квалификация и
преквалификация
• Организира тематични обучения
• Съдейства на преподавателите в процеса на обучение на персонала
• Насърчава обмена на опит между служителите
• Осъществява мониторинг върху работата на служителите
• Прави предложения за награди
• Прави предложения за налагане на дисциплинарни мерки и още много

Цялата програма и подробности за професията Офис – мениджър може да видите тук.

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване