Професия Касиер

Касиерите играят ключова роля в ежедневните операции на търговски обекти, банки и различни услуги, като се грижат за обработката на финансови транзакции. Те осигуряват бързо и точно обслужване на клиентите, приемат плащания, връщат ресто и предоставят информация за продукти и услуги.

Касиер, код 3450601, първа степен на професионална квалификация

Присъствено

Описание

Касиерът извършва касовите операции по приемане, обмяна, съхраняване и предаване на
парични средства в левове и валута, както и ценни книжа, съставя приходни и разходни касови ордери, води касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет.

Касиерът в предприятието изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на
работниците и служителите в предприятието и изплаща заплатите в брой или по банков път. Той приема и предава документи, свързани с изплащане на обезщетения при временна
нетрудоспособност, майчинство; изготвя документи за пенсиониране на работниците и служителите; изготвя всички справки, декларации, удостоверения, служебни бележки, свързани със социалното и здравното осигуряване и с други възнаграждения и обезщетения, изплащани от предприятието.

Касиерът предава и получава платежни документи, парични средства в левове, валута и
ценни книжа в обслужващите финансови институции по предварително установен ред за безопасност и охрана. Той съставя, обработва, класира, подрежда и архивира финансовите документи, изготвя периодични и текущи финансови справки и отчети. Съставя опис на стари, скъсани и повредени банкноти и съответните документи за тяхното предаване в банката с цел замяна с нови.

 

 

 

Умения, които ще придобиете

• Организира работна касова (счетоводна) документация на
конкретно работно място в предприятието
• Съставя стандартизирани първични касови счетоводни
документи
• Съставя документи, свързани с разплащанията по ведомости
за изплащане на възнаграждения
• Изготвя справки, удостоверения и служебни бележки
• Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при
съставяне (попълване) на касови счетоводни документи

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване