Професия Икономист

Икономистите играят важна роля в разбирането и анализирането на икономическите тенденции и процеси. Те могат да работят в разнообразни сектори, включително държавни институции, частни компании, изследователски центрове и международни организации.

Професия: Икономист, код 345120

Специалности:

  • Индустрия, 3451201
  • Икономист, код 3451202
  • Земеделско стопанство, код 3451203
  • Икономика и мениджмънт, код 3451204
  • Горско стопанство, код 3451205

 

 

Присъствено

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

Курсът е подходящ за всеки, независимо от предишния му опит. По време на обучението ще научите всичко, от което имате нужда за да стартирате своята нова кариера в Бизнес средите.

КАКВО ПОЛУЧАВАМ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА?

При завършване на обучението за Сътрудник в бизнес – услуги и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като познава и прилага нормативни документи, спазва Кодекса на труда, Инструкцията за
противопожарна охрана, правилника за вътрешния ред на организацията и всички други
законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност.

Икономистът участва в планирането на дейността на предприятието и в
реализацията на плановете. Подпомага организацията на труда на персонала, разпределя
оперативните задачи и контролира качественото изпълнение на задачите. Прави
предложения за оптимизиране на организационната структура на предприятието.

Икономистът участва при обезпечаването на стопанската дейност с необходимите
ресурси. Участва в управлението на имуществото на предприятието. Осъществява
контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията. Организира
маркетинговата дейност на предприятието. Участва в ценообразуването. Изготвя оферти.

Осъществява контакти с клиенти, участва в търговски преговори, в сключването на сделки
и проследява изпълнението им. Организира дистрибуцията. Отговаря за обезпечаването
на финансови средства за доставките на суровини и материали и избира формата на
плащане. Поддържа контакти с финансови и други институции и организира
взаимоотношенията с тях.

Икономистът следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на
предприятието. Участва при създаване на стратегията на предприятието, инвестициите и
управлението на качеството. Участва в управлението и анализа на финансовоикономическото състояние. Анализира статистически данни и резултати. Извършва
проучвания, събира, обработва и анализира информация. Изготвя отчети и при
необходимост предлага необходими мерки за подобряване на дейността. Участва в
планирането на потребността от персонал и от допълнителни квалификации на наличния
персонал. Разрешава конфликти.

Работното му време е фиксирано, но понякога се налага да работи и в почивните
и/или празничните дни съгласно утвърдените графици за работа в предприятието. Ползва
офис техника и приложен софтуер. Разработва презентации.

 

Умения, които ще придобиете

• Използва различни методи и техники за планиране дейността на
предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент,
съхранение, транспорт, администриране и др.
• Разпределя задачи за изпълнение на различните дейности
• Характеризира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
• Обяснява връзките и зависимостите между предприятие, община и
държавни институции
• Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на
предприятието
• Разяснява елементите на управлението на договорните отношения на
предприятието с партньори
• Обяснява структурата на договорите с партньорите
• Обсъжда елементите на управлението на договорните отношения
• Съставя вътрешнофирмени документи – протоколи, сведения, доклади и
отчети
• Обработва статистическа и друга информация и още много

Цялата учебна програма и подробности за професията можете да видите тук.

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване