Get Adobe Flash player

BG16RFOP002-2.073-10191-C01

 

На 01.09.2020г. е подписан  договор за безъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-10191-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Бенефициент: ЗЛАТАНИ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500лв.  европейско и  1 500лв. национално съфинансиране.

 

Целите на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат на изпълнението на проекта  ще се постигне  положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Край на изпълнение на проекта: 01.12.2020г.

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект  BG16RFOP002-2.073-10191-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗЛАТАНИ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Comments are closed.